Stagro is gemachtigd om bedrijven te certificeren

Sinds 2019 is aan Stagro licentie verleend door United Research for Soil voor het certificeren van agrarische bedrijven die de CMC-procestechniek willen toepassen.

Door de certificering wordt de garantie gegeven dat deelnemers de CMC-techniek overeenkomstig de voorgeschreven regels uitvoeren. Daarnaast is met het bevoegd gezag, in dit geval de gemeenten, overeengekomen dat Stagro hier de verplichting aan koppelt dat deelnemers bij toepassing van de CMC-techniek de milieuvoorschriften overeenkomstig het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer naleven.

Door het toepassen van de CMC-techniek geeft men aan dat een gezonde bodem wordt nagestreefd en dat organisch restmateriaal hiervoor wordt beschouwd als grondstof voor de productie van een bodemverbeteraar.

Door zich aan te sluiten bij de hiervoor opgerichte coöperatie Agricycling wordt in samenwerking met de gemeenten het gehele proces van inname van restmateriaal tot en met de productie van de CMC-compost op locatie van de agrariërs verzorgd.

De certificering bestaat uit drie te toetsen onderdelen:

  1. toepassing van de CMC-tecniek volgens de daarvoor geldende regels
  2. voldoen aan de CMC-kwaliteitsnormen
  3. voldoen aan de milieuvoorschriften

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan ontvangt het bedrijf het certificaat 'Gecertificeerd agrarisch groen bedrijf volgens de Controlled Microbial Composteertechniek'.

Deelnemende bedrijven worden door Stagro gecontroleerd op toepassing van de CMC-techniek,  en naleving van de milievoorschriften, vervolgens voert Stagro analyses uit om het eindproduct te toetsen aan de CMC-kwaliteitsnormen.

 De volgende bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd: (stand per 31 december 2023)

Deel deze pagina


Naam                                                           Adres                                                       Woonplaats


Akkerman-Koopmans mts.                      Doraweg 5                                                Lemmer

Ammerlaan v.o.f.                                       It Aldlân 9                                                 Marsum                     

Andreae M.                                                 Hegedyk 58                                              Jellum

Attema        J.                                             Doniaburen 2                                            Ferwoude

Bakker firma K. en W.                                Hettingawei 1                                          Hommerts

Berns T.                                                        Kooisloot 23                                            Bantega

Boer de G.                                                    Kilewierwei 2                                           Tirns

Boer de mts. C. en T.                                 Tjongervallei 14                                       Jubbega

Bokma-Huitema firma                               Scharren 43                                             Scharsterbrug

Bokma mts.                                                 Brouwersdyk 17A                                   Workum

Boon R.                                                         Marwei 88                                               Delfstrahuizen

Bosch-Spoelstra mts.                                 Noordermiedwei 9                                 Hallum

Broersma - v/d. Noord mts.                       Hoeksterloane 34                                  Damwâld

Dankert Valburg Bio                                    Langehuisterweg 32                             St. Annaparochie

Diever G.                                                        Krompad 11                                            Echtenerbrug

Drint-Meestringa mts. K. en H.                  Bij de Leijwei155                                    Hoornsterzwaag

Faassen v.o.f                                                Muntsewei 2                                           Klooster-Lidlum

Falkena M.                                                    Buren 18                                                  Longerhouw

Feenstra mts.                                               Bonjeterperweg 8                                   Allingawier

Fokkema F.                                                   Slappeterpsterdyk 12                            Menaldum

Fopma J.                                                       Froonackerdyk 1                                    Britswerd

Gaastra - Kok mts. A.H. en U.G.                Heidenskipsterdyk 7                              It Heidenskip

Gietema J.                                                    Bonjeterperweg 6                                   Allingawier

Goodijk J.                                                      Ieslumbuorren 6                                     Harlingen

Greijdanus mts. S. en A.S.                          Lytse Dyk 1                                             Jellum

Haan D. de                                                     Herenweg 2                                            Oosterzee

Hanenburg-Hettinga b.v.                             Hearewei 9                                              Pietersbierum

Haarsma  T.                                                   Hemdijk 4                                               Tsjerkwerd

Heida K.                                                         Eerste Compagnonsweg 1                   Bontebok

Heida mts.                                                     Miedwei 2                                               Hoornsterzwaag

Hijlkema T.                                                     Zuidermiedweg 3                                  Hallum

Hoekstra J.                                                    Skerdyk 1                                                Oosthem

Hofstee S. & J.                                              Ivige Leane 12                                        Scharnegoutum

Holtrop v.o.f. gebr.                                       De Kempenaersweg 19A                      Echtenerbrug

Holtrop mts.                                                  Marwei 124 A                                         Delfstrahuizen   

Hylkema A.                                                    Meerweg 17                                           Allingawier

Jansen v.o.f. It Surein                                  Trekwei 5                                                Parrega

Jansma - Sytsma mts.                                Puoldyk 73                                              Dronrijp

Jansma W.                                                    Ljochtewei 2                                           Deinum

Jong de v.o.f.  J. en A.                                Otterweg 4                                              Bantega

Jong - Terwisscha van Scheltinga mts.   Alde Bayumerdyk 4                               Baaium

Jonker-Miedema mts.                                 Ieslumbuorren 1A                                 Harlingen

Jorna Firma                                                  Wommelserweg 81                               Tzum

Ketelaar H.                                                    Alde Skatting 2A                                   Heeg

Knol - Postma                                               Trekweg 24                                            Parrega

Leffertstra - Platje mts.                               Hoofdweg 102                                      Echtenerbrug

Lenes mts. H.J. & R.F.                                 Hornstermeerweg 1                             Vegelinsoord

Meulen H. van der                                        Ljouwerterdyk 5                                    Marsum

Miedema Mts. G.                                          Lege Hearewei 62                                Stiens

Miedema T.                                                    It Súd 4                                                  Blessum

Minnema-Luinenburg                                  Vegelinsweg 29                                    Vegelinsoord

Oerlemans  S.                                               Nummer 17                                           Koufurderrige

Okkema M.                                                    Oedsmawei 8A                                     Boksum

Rijpkema M                                                   Swettepoelsterdyk 3                            Broek

Rosier B.                                                        Headyk 6                                                Dronrijp

Schaap - Dijkstra mts. S.P. & A.                 Straatweg 29                                         Eesterga

Sijtsma firma                                                Ludingaweg 37                                     Harlingen

Smink - Wiersma mts. A. & I.                     Hasthemerwei 1                                    Baaium

Sterkenburgh-Tuinier mts.                         Scharnebuursterweg 29                       Ferwoude

Stremler firma                                              Wammert 2                                            Easterlittens

Strikwerd S.                                                  Skrok 5                                                    Easterein

Tjallema mts.                                               Poelhuizen 2                                          Feinsum

Tjeerdsma U. en Tjeerdsma-Meijer T.      Hollingerlaan 2                                      Cornwerd                   

Tweel v.d. W.                                                Middenweg 105                                     Bantega

Tweel v.d. R.                                                 Landmansweg 8                                    Oosterzee                               

Valk v.d. mts. J. en P.                                  Wonnebuursterweg 1                           Ferwoude

Veer - Ybema van der mts. A. & J.            Bonkwerterreed 2                                  Spannum

Veer van der J.                                             Westerein 33                                          Wjelsryp

Vries de  F.                                                    Wielwei 53                                               Doniaga

Werf v.d. v.o.f.                                              Westeind 1                                              Oosterzee

Woudstra H.                                                 Menno van Coehoornweg 27               Britsum

Woudstra -  Brolsma mts.                          De Mieden 2                                            Menaldum

Zijl van der J.                                               Meenscharweg 37                                  Vegelinsoord