Stagro is gemachtigd om bedrijven te certificeren

Sinds 2019 is aan Stagro licentie verleend door 'United Research for Soil' voor het certificeren van agrarische bedrijven die de CMC-procestechniek willen toepassen.

Door de certificering wordt de garantie gegeven dat deelnemers de CMC-techniek overeenkomstig de voorgeschreven regels uitvoeren. Daarnaast is met het bevoegd gezag, in dit kader de gemeenten, overeengekomen dat Stagro hier de verplichting aan koppelt dat deelnemers bij toepassing van de CMC-techniek handelen in overeenstemming met Hoofdstuk 10.1a lid f van de Wet milieubeheer en de milieuvoorschriften naleven overeenkomstig het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

Door het toepassen van de CMC-techniek geeft men aan dat een gezonde bodem wordt nagestreefd en dat organisch restmateriaal hiervoor wordt beschouwd als grondstof voor de productie van een bodemverbeteraar.

Door zich aan te sluiten bij de hiervoor opgerichte coƶperatie Agricycling wordt in samenwerking met de gemeenten het gehele proces van inname van restmateriaal tot en met de productie van de CMC-compost op locatie van de agrariƫrs verzorgd.

De certificering bestaat uit drie te toetsen onderdelen:

  1. Toepassing van de CMC-tecniek volgens de daarvoor geldende regels
  2. Voldoen aan de milieuvoorschriften
  3. Voldoen aan de CMC-kwaliteitsnormen


Deelnemende bedrijven worden door Stagro gecontroleerd op toepassing van de CMC-techniek  en naleving van debetreffende milievoorschriften. Vervolgens voert Stagro analyses uit om het eindproduct te toetsen aan de CMC-kwaliteitsnormen.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt aan de compost het certificaat

'CMC-compost' verleend.


Deel deze pagina